top of page

ممارسات من عالم مربي الصفوف
في تعليم المرحلة الابتدائية

שם היוזמה: פרקטיקות למעורבות ושותפות ההורים בדגש על רגישות תרבותית.
מטרת היוזמה: תקשורת יעילה ושוטפת בין ההורים לבין המחנכות באמצעות התאמת נורמות של בית הספר לנורמות של ההורים למען מיצוי הפוטנציאל של התלמידים. היוזמה תתמקד בעבודה על הפער התרבותי בין בית הספר לבין ההורים תוך שמירה על הזהות התרבותית הייחודית של ילדיהן ובניית שפה משותפת.המיזם יתקיים בבתי ספר אלביאן, אלפארוק ואבו חאמד אלגזאלי בשכבות ה'-ו', על ידי המחנכות סחר אבו חאמד, סחר אלגול, אנצאר לאפי, גיהאד קאק. 

שם היוזמה: הסיפור האישי של התלמיד, שילוב למידה חברתית רגשית 
מטרת היוזמה: -פיתוח מודעות עצמית: בתהליך הצגת הסיפורי האישי התלמיד יציג את עולמו האישי מהזווית האישית בתחום החברתית רגשי. היוזמה תתמקד ביצירת אינטגרציה בין עולמם הפנימי של התלמידים לבין עולמם הרגשי-חברתי והשפעתו על הכיתה כקבוצה חברתית ועל האקלים הכיתתי.המיזם יתקיים בית הספר יסודי סואחרה לבנות בשכבות ה'-ו', על ידי המחנכות עולא סרנדח, חנין סביתאן, סלוא חרבואי. 

 

שם היוזמה: פיתוח שאלות מחנך לפי אינטליגנציה של שטרנברג מושתתת על שלוש יסודות: האנליטי, היצירתי, המעשי
מטרת היוזמה: טיפוח יכולת חשיבה ויישום אצל התלמיד לפי האינטליגנציה של שטרנברג. היוזמה תתמקד בשלושה מישורים: במישור האנליטי-פתרון בעיות ושיפוט טיב הרעיונות, במישור היצירתי ניסוח בעיות ורעיונות, ובמישור המעשי-שימוש ברעיונות בדרך יעילה בחיי היומיום המיזם יתקיים בבית ספר יסודי סואחרה לבנים, בשכבות ה'-ו', על ידי המחנכים עז עבידאת ואסמא הלסה 

 

שם היוזמה : פיתוח כלי למיפוי מרכיבי הכלה

מטרת היוזמה: מיפוי שימוש המורים במרכיבי ההכלה בזירות השונות בבית הספר.

המיפוי יתמקד בשש תחומים וצרכים של התלמידים: צרכים אישיים, צרכים פסיכו-סוציאליים, צרכים פדגוגיים , צרכים בריאותיים, תמיכה בתלמידים עם מוגבלות (מעקב אחר תלמידים עם צרכים מיוחדים), הכשירות המקצועית של המחנך.היוזמה תתקיים בבית ספר יסודי סואחרה בנים, בשכבות ה'-ו', על ידי המחנך סמיר סואן

 

שם היוזמה: הגדרת תפקיד מחנכת, דיון עם מחנכים אחרים בתפקידו של המחנך ובניית תוכנית עבודה מותאמת.

מטרת היוזמה: עיצוב דמותו וקביעת דרכו הפדגוגית של המחנך תוך שיתוף פעולה עם מחנכים אחרים בבית הספר. היוזמה תתמקד: בעניינים לימודיים וחברתיים של תלמידי כיתתו;  המחנך מלמד את הכיתה כיחידה חינוכית אחת;  מוציא ומביא את ענייני הכיתה לפני המְנהל והמורים ומטפח קשרים אמיצים בין בית-הספר לבין הורי תלמידיו. היוזמה תתקיים בבית ספר אלמדאן, בשכבות ה'-ו', על ידי המחנך סאברין גפאל, הנד ברהום, מיס אבו חמאם.

bottom of page